O firmie
ostatnie
realizacje

Grupa MG zajmuje si─? kompleksowym zabezpieczeniem oraz wynajmem sprz─?tu do obs??ugi imprez plenerowych i okoliczno??ciowych. Szeroka oferta profesjonalnych urz─?dze?? i wyposa??enia, elastyczno??─? w dostosowaniu si─? do potrzeb klientów pozwalaj─? na kompleksow─? obs??ug─? ró??nego typu imprez.

 

 

 

 

 

 

Grupa MG zapewnia profesjonaln─? obs??ug─? imprezy:

  • wynajem i przygotowanie sprz─?tu do imprezy
  • transport
  • monta?? i demonta??
  • obs??ug─? w trakcie imprezy

Ca??o??─? dzia??a??, oparta na profesjonalnym sprz─?cie i wykwalifikowanym personelu, sprawiaj─?, ??e klient otrzymuje kompletn─? us??ug─? na najwy??szym poziomie.

Grupa MG to estetyczny, nowoczesny i profesjonalny sprz─?t, daj─?cy bezpiecze??stwo i gwarantuj─?cy planow─? realizacj─? imprezy. Wysokiej jako??ci infrastruktura techniczna imprez sprawia, ??e organizowane s─? na wysokim poziomie, daj─?c zadowolenie organizatorom i uczestnikom.

Grupa MG wspó??pracuje i obs??uguje szerokie grono osób, firm i instytucji:


O??rodki kultury, jednostki samorz─?dowe
– organizuj─?ce masowe imprezy plenerowe i okoliczno??ciowe, handlowe i wystawiennicze.

Agencje artystyczne i organizatorów imprez – organizuj─?cych zamkni─?te imprezy plenerowe i okoliczno??ciowe na zlecenie.

Kluby sportowe – organizuj─?ce ró??nego typu zawody sportowe i mistrzostwa.

Klientów korporacyjnych i agencje reklamowe – organizuj─?cych otwarcia, imprezy i akcje promocyjne oraz imprezy wystawienniczo-targowe.

Klientów indywidualnych
– organizuj─?cych we w??asnym zakresie plenerowe imprezy okoliczno??ciowe: komunie, jubileusze, wesela, bankiety, uroczysto??ci i zjazdy rodzinne i inne.


 

 

aktualne promocje
kontakt
GrupaMG Mariusz Gewert tel. 0696 008 886 e-mail: info@grupamg.pl